КЫРГЫЗСТАН
ИШ УБАКТЫСЫ
КҮНҮ ТҮНҮ 24/7
ТИЛ

ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕТҮҮ САЯСАТЫ

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. «Автомотив Ассистанс Альянс» ЖЧШ жеке маалыматтарды иштетүү саясаты (мындан ары «Саясат») жеке маалыматтарды иштетүүнүн негизги принциптерин, максаттарын, шарттарын жана ыкмаларын, «Автомотив Ассистанс Альянс» ЖЧШ иштетилүүчү субъекттердин тизмесин жана курамын аныктайт ( мындан ары "Компания" деп аталат) жеке маалыматтар, жеке маалыматтар менен аткарылган аракеттер жана операциялар, жеке маалымат субъекттеринин укуктары, ошондой эле Компанияда ишке ашырылуучу жеке маалыматтарды коргоо талаптары жөнүндө маалыматтарды камтыйт.

1.2. Саясат жеке маалыматтарды иштеп чыгууда адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, анын ичинде жеке турмуштун кол тийбестигине, жеке жана үй-бүлөлүк сырга болгон укуктарды коргоо, ошондой эле укук коргоо принциптерин жана негизги талаптарын жөнгө салуу максатында кабыл алынган. Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык компанияда жеке маалыматтарды иштетүү максатында.

1.3. Компанияда жеке маалыматтарды иштеп чыгууну жөнгө салуучу ички ченемдик документтер жана башка документтер, анын ичинде жеке маалыматтарды камтыган Маалыматтык системаларда иштетилгенде, Компанияда ушул Саясаттын жоболорун эске алуу менен иштелип чыгат.

1.4. Саясатта төмөнкүдөй терминдер колдонулат:
• Жеке маалыматтар – түздөн-түз же кыйыр түрдө идентификацияланган же идентификациялануучу жеке адамга (Жеке маалымат субъектиси) тиешелүү ар кандай маалымат;
• Жеке маалыматтарды иштетүү - автоматташтыруу куралдарын колдонуу менен же колдонбостон аткарылган Жеке маалыматтар менен ар кандай аракет (операция) же аракеттердин (операциялардын) жыйындысы. Жеке маалыматтарды иштетүүгө башкалардын арасында төмөнкүлөр кирет: чогултуу, эсепке алуу, системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), алуу, пайдалануу, өткөрүп берүү (таратуу, берүү, жетүү), менчиктештирүү, бөгөттөө, жок кылуу.
• Жеке маалыматтарды автоматташтырылган түрдө иштетүү - компьютердик технологияларды колдонуу менен Жеке маалыматтарды иштетүү;
• жеке маалыматтарды таратуу - Жеке маалыматтарды адамдардын белгисиз чөйрөсүнө ачыкка чыгарууга багытталган аракеттер;
• Жеке маалыматтарды берүү – Жеке маалыматтарды белгилүү бир адамга же адамдардын белгилүү чөйрөсүнө ачыкка чыгарууга багытталган аракеттер;
• Жеке маалыматтарды бөгөттөө - жеке маалыматтарды иштетүүнү убактылуу токтотуу (эгерде жеке маалыматтарды тактоо үчүн иштетүү зарыл болбосо);
• жеке маалыматтарды жок кылуу - Жеке маалыматтардын маалыматтык тутумунда Жеке маалыматтардын мазмунун калыбына келтирүүнү мүмкүн эмес кылган жана (же) натыйжада Жеке маалыматтардын материалдык алып жүрүүчүлөрү жок кылынган аракеттер;
• жеке маалыматтарды деперсонализациялоо – натыйжада кошумча маалыматты колдонбостон Жеке маалыматтарга белгилүү бир субъектиге таандык экендигин аныктоо мүмкүн болбой калган аракеттер;
• жеке маалыматтардын маалыматтык системасы - маалымат базаларында жана маалыматтык технологияларда жана аларды иштетүүнү камсыз кылуучу техникалык каражаттарда камтылган Жеке маалыматтардын жыйындысы;
• Жеке маалыматтарды трансчек аралык жиберүү - Жеке маалыматтарды чет мамлекеттин аймагына чет мамлекеттин бийлик органдарына, чет өлкөлүк жеке же чет өлкөлүк юридикалык жакка өткөрүп берүү.

2. КОМПАНИЯНЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ ЖАНА ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫН СУБЪЕКТТЕРИ

2.1. Компания бул Саясатты чексиз сандагы адамдарга жеткиликтүү кылууга милдеттенет.

2.2. Милдеттерине жеке маалымат субъекттеринин суроо-талаптарын жана кайрылууларын иштеп чыгуу кирген компаниянын кызмат адамдары, эгерде мыйзамда башкача каралбаса, колдонуудагы редакцияга ылайык ар бир субъектке алардын жеке маалыматтарын камтыган документтер жана материалдар менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн берүүгө милдеттүү. Компания тарабынан кабыл алынган Жеке маалыматтар субъекттеринин суроо-талаптарына жооп берүү жөнүндө жобо.

2.3. Компания жеке маалыматтардын субъектилери үчүн юридикалык кесепеттерге алып келген же алардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын башка жол менен козгогон автоматташтырылган иштетүүгө негизделген чечимдерди кабыл албоого милдеттенет.

2.4. Компания жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун жана берүүнүн, анын ичинде жеке маалыматтарды чек ара аркылуу өткөрүүнүн коопсуздугуна карата Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарын сактоого милдеттенет.

2.5. Жеке маалыматтарга кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон Компания, эгерде Казакстан Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, Жеке маалыматтар субъектинин макулдугусуз жеке маалыматтарды үчүнчү жактарга бербөөгө жана жайылтпоого милдеттүү.

2.6. Компанияда сакталган өздөрүнүн жеке маалыматтарын коргоо үчүн Жеке маалымат субъекти төмөнкүлөргө укуктуу:
• алардын Жеке маалыматтарына кирүү мүмкүнчүлүгүн алууга;
• анын Жеке маалыматтарын иштетүүгө байланыштуу маалыматтарды алууга;
• туура эмес же толук эмес Жеке маалыматтарды жок кылууну же оңдоону талап кылуу;
• Сиздин Жеке маалыматтарыңызга, анын ичинде Жеке маалыматтарды камтыган ар кандай жазуулардын көчүрмөлөрүн алуу укугуна акысыз, эркин кирүүгө;
• бааланган мүнөздөгү Жеке маалыматтарды өзүнүн көз карашын билдирген билдирүү менен толуктоого;
• Жеке маалыматтарын коргоо үчүн өз өкүлдөрүн дайындоого;
• өзүнүн жеке жана үй-бүлөлүк сырларын сактоону жана коргоону талап кылууга;
• анын Жеке маалыматтарын иштетүүдө жана коргоодо Компаниянын ар кандай мыйзамсыз аракеттерине же аракетсиздигине сот аркылуу каршы чыгуу.

2.7. Коомдун кызматкерлери төмөнкүлөргө милдеттүү:
• мыйзамда же келишимде каралган учурларда, Жеке маалыматтарды камтыган ишенимдүү документтерди Коомго берүүгө;
• туура эмес Жеке маалыматтарды бербөөгө, жана Жеке маалыматтар өзгөргөн учурда, аларда каталар же так эместиктер (фамилиясы, жашаган жери ж.б.) болгондо, бул тууралуу Компанияга токтоосуз билдирүүгө.

3. ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕТҮҮНҮН МАКСАТТАРЫ ЖАНА ПРИНЦИПТЕРИ

3.1. Компанияда Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу төмөнкү максаттарда ишке ашырылат:
• Казакстан Республикасынын Конституциясынын, Казакстан Республикасынын мыйзамдарынын жана башка ченемдик укуктук актыларынын сакталышын камсыз кылуу;
• Компаниянын кызматкерлери менен эмгек мамилелерин жөнгө салуу;
• подрядчылар менен келишимдерди даярдоо, түзүү, аткаруу жана бузуу;
• аткаруу өндүрүшү жөнүндө Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык аткарылууга тийиш болгон сот актыларын, башка органдардын же кызмат адамдарынын актыларын аткаруу;
• коомдун уставында жана башка ички ченемдик документтеринде каралган иштин түрлөрүн жүзөгө ашыруунун алкагында коомдун укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын ишке ашыруу;
• Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык Жеке маалыматтарды милдеттүү түрдө менчиктештирүүнү талап кылган максаттарды кошпогондо, статистикалык же башка изилдөө максаттары үчүн;
• башка мыйзамдуу максаттар үчүн.

3.2. Компания Компаниянын кызматкерлеринин жана Компания менен эмгектик мамиледе болбогон башка Жеке маалыматтар субъекттеринин Жеке маалыматтарын төмөнкү принциптерге ылайык иштетет:
• Жеке маалыматтарды иштетүү мыйзамдуу жана адилеттүү негизде жүзөгө ашырылат;
• Жеке маалыматтарды иштетүү Жеке маалыматтар субъектинин макулдугу менен анын Жеке маалыматтарын иштетүүгө ишке ашырылат;
• Жеке маалыматтарды иштетүү конкреттүү, алдын ала белгиленген жана мыйзамдуу максаттарга жетүү менен чектелет. Жеке маалыматтарды чогултуу максаттарына туура келбеген Жеке маалыматтарды иштетүүгө жол берилбейт;
• бири-бирине шайкеш келбеген максаттарда иштетилген Жеке маалыматтарды камтыган маалымат базаларын бириктирүүгө жол берилбейт;
• аларды иштетүү максаттарына жооп берген жеке маалыматтар гана иштетилүүгө тийиш;
• иштетилген Жеке маалыматтардын мазмуну жана көлөмү кайра иштетүүнүн айтылган максаттарына туура келет. Иштелген Жеке маалыматтар аларды иштетүүнүн белгиленген максаттарына карата ашыкча болбошу керек;
• Жеке маалыматтарды иштеп чыгууда Жеке маалыматтардын тактыгы, алардын жетиштүүлүгү жана зарыл болгон учурда Жеке маалыматтарды иштетүү максаттарына карата алардын актуалдуулугу камсыз кылынат. Компания толук эмес же так эмес Жеке маалыматтарды жок кылуу же тактоо үчүн зарыл чараларды көрөт же алардын кабыл алынышын камсыздайт;
• Жеке маалыматтарды сактоо, эгерде Жеке маалыматтарды сактоо мөөнөтү республиканын мыйзамдарында белгиленбесе, Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттарында талап кылынгандан ашык эмес, жеке маалыматтардын субъектисин идентификациялоого мүмкүндүк берүүчү формада жүзөгө ашырылат. Казакстандын, жеке маалыматтар субъектиси тарап, бенефициар же гарант болуп саналган келишиминде маалыматтар анык
• иштетилген Жеке маалыматтар, эгерде Казакстан Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, кайра иштетүү максаттарына жеткенде же бул максаттарга жетүү зарылчылыгы жоголгондо жок кылынат

4. ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТӨӨ УЧУН УКУКТУК НЕГИЗ

4.1. Бул Саясат 2013-жылдын 21-майындагы № 94-V "Жеке маалыматтар жана аларды коргоо жөнүндө" Казакстан Республикасынын Мыйзамына, Казакстан Республикасынын Эмгек кодексине жана республиканын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык аныкталат.

4.2. Саясаттын жоболорун ишке ашыруу максатында Компания тиешелүү ички ченемдик документтерди жана башка документтерди иштеп чыгат, анын ичинде:
• Компаниянын кызматкерлеринин жеке маалыматтарын сактоо жана иштетүү тартиби жөнүндө жобо;
• Компаниянын Жеке маалыматтарынын маалыматтык системаларында аларды иштетүүдө Жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө жобо;
• Компанияда Жеке маалыматтарды иштетүүнү жөнгө салуучу башка ички ченемдик укуктук актылар.

5. ИШТЕГЕН ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫН КӨЛӨМҮ ЖАНА КАТЕГОРИЯЛАРЫ. ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫН КАТЕГОРИЯЛАРЫ

5.1. Компания тарабынан иштелип чыккан Жеке маалыматтардын көлөмү ушул Саясаттын 3-бөлүмүндө көрсөтүлгөн Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттарын эске алуу менен, Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына жана Компаниянын ички ченемдик документтерине ылайык аныкталат.

5.2. Расага, улутка, саясий көз караштарга, диний же философиялык ишенимдерге, интимдик жашоого тиешелүү жеке маалыматтардын өзгөчө категорияларын иштетүү Компанияда жүргүзүлбөйт.

5.3. Компания төмөнкү категориядагы субъекттердин Жеке маалыматтарын иштеп чыгат:
• талапкерлер, кызматкерлер, кызматкерлердин жакын туугандары жана мурда Компания менен эмгектик мамилелерде болгон адамдар;
• жарандык-укуктук келишимдер боюнча жеке жактар, интеллектуалдык ишмердүүлүктүн натыйжаларынын авторлору;
• контрагенттер - контрагенттердин (юридикалык жактардын) жеке жактары, өкүлдөрү жана кызматкерлери;
• кардарлар - жеке адамдар.

5.4. Компанияга жумушка орношуу үчүн талапкерлердин иштетилген Жеке маалыматтарынын көлөмү:
• жалпы маалымат (талапкердин аты-жөнү, туулган жылы, туулган жери, жынысы, жарандыгы, билими жөнүндө маалымат, чет тилдерди билүү жөнүндө маалымат, үй-бүлөлүк абалы, үй-бүлөсү курамы, жашаган дареги, байланыш телефону);
• эмгек ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат;
• аскердик каттоо жөнүндө маалымат;
• иштеп чыгуусу ушул Саясатка карама-каршы келбеген талапкерлер тарабынан өз алдынча берилген башка маалыматтар.

5.5. Компанияга ишке орношуу үчүн талапкерлердин Жеке маалыматтарын иштеп чыгуу Компанияга ишке орношуу үчүн талапкерлерди кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн аныктоо максатында жүргүзүлөт.

5.6. Компаниянын кызматкерлеринин иштелип чыккан Жеке маалыматтарынын көлөмү:
• жалпы маалымат (кызматкердин толук аты-жөнү, туулган күнү, туулган жери, жынысы, жарандыгы, билими жөнүндө маалымат, чет тилдерди билүү жөнүндө маалымат, үй-бүлөлүк абалы, үй-бүлө курамы , паспорттун реквизиттери, жашаган жеринин дареги, байланыш телефону);
• эмгек ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат;
• аскердик каттоо жөнүндө маалымат;
• эмгек акыны которуу үчүн зарыл болгон кызматкердин банктык реквизиттери;
• кызматкердин биометрикалык маалыматтары;
• Казакстан Республикасынын эмгек мыйзамдарынын талаптарына ылайык жумушка орношууда талап кылынган башка маалыматтар;
• башка ишке которуулар жөнүндө маалымат;
• аттестация, квалификацияны жогорулатуу, кесиптик кайра даярдоо жөнүндө маалымат;
• сыйлыктар (сыйлоо), ардак наамдар жөнүндө маалымат;
• майыптыгы жөнүндө маалымат;
• медициналык корутундулар жөнүндө маалымат;
• Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык кызматкер алууга укуктуу болгон социалдык жөлөкпулдар жөнүндө маалымат.

5.7. Компаниянын кызматкерлеринин жеке маалыматтарын иштеп чыгуу төмөнкү максаттарда ишке ашырылат:
• кадрлардын эсебин жүргүзүү;
• Компаниянын кызматтык жайларына кирүүнү контролдоону жана эсепке алууну ишке ашыруу;
• кызматкерлердин жумуш убактысын эсепке алуу;
• кызматкерлердин эмгек акысын эсептөө;
• салык эсеби;
• аскердик эсептерди жүргүзүү;
• мамлекеттик органдарга жөнгө салынуучу отчеттуулукту берүү;
• кызматкерлерди милдеттүү жана ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу;
• кызматкерлер командировкага жөнөтүлгөндө транспорттун ар кандай түрлөрүнө билеттерди жана мейманканадагы номерлерди брондоо жана төлөө;
• архивдик маалыматтарды сактоо;
• Кызматкерди ишке орноштурууда, окутууда, жогорулатууда, коомдун ички ченемдик укуктук актыларында жана Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган ар кандай жеңилдиктерди колдонууда көмөк көрсөтүү.

5.8. Компаниянын кызматкерлеринин эң жакын туугандарынын иштетилген Жеке маалыматтарынын көлөмү:
• жалпы маалымат (эң жакын тууганынын толук аты-жөнү жана туулган жылы, жынысы, инсандыгын ырастоочу документтердин реквизиттери, байланыш телефону).

5.9. Компаниянын кызматкерлеринин эң жакын туугандарынын Жеке маалыматтарын иштеп чыгуу төмөнкү максаттарда ишке ашырылат:
• Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык социалдык кепилдиктер системасы боюнча төлөмдөрдү эсептөө;
• мамлекеттик органдарга жөнгө салынуучу отчеттуулукту берүү;
• архивдик маалыматтарды сактоо;
• кызматкерге коомдун ички ченемдик документтеринде жана Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган ар кандай жеңилдиктерди колдонууга көмөк көрсөтүү.

5.10. Граждандык-укуктук келишимдер боюнча жеке жактардын, интеллектуалдык иштин натыйжаларынын авторлорунун, ошондой эле контрагенттердин - жеке жактардын, контрагенттердин (юридикалык жактардын) өкүлдөрүнүн жана кызматкерлеринин жеке маалыматтарынын иштетилген көлөмү коомдун ички ченемдик документтерине ылайык аныкталат. документтердин бекитилген формаларынын негизи (контракттар, жоболор, арыздар ж.б.).

5.11. Жарандык-укуктук келишимдер боюнча жеке жактардын, интеллектуалдык ишмердүүлүктүн натыйжаларынын авторлорунун, ошондой эле контрагенттердин - жеке жактардын, контрагенттердин (юридикалык жактардын) өкүлдөрүнүн жана кызматкерлеринин жеке маалыматтарын иштеп чыгуу:
• коомдун уставдык максаттарына жетүү;
• тараптары, бенефициары же гаранты болгон жеке маалыматтар субъектиси болгон келишимдерди аткаруу;
• бүтүмдөрдү Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жүргүзүү.

5.12. Жеке кардарлардын жеке маалыматтарынын иштетилген көлөмү Компаниянын ички ченемдик документтерине ылайык бекитилген документтердин формаларынын (арыздар, келишимдер, реестрлер ж.б.) негизинде аныкталат.

5.13. Жеке кардарлардын жеке маалыматтарын иштетүү төмөнкү максаттарда ишке ашырылат:
• Компанияга кызмат көрсөтүү;
• Компаниядагы учурдагы акциялар жана атайын кампаниялар жөнүндө маалымат берүү;
• кабарлоо (push- билдирүүлөр);
• тараптары, бенефициары же гаранты болгон жеке маалыматтар субъектиси болгон келишимдерди аткаруу;
• бүтүмдөрдү Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жүргүзүү.

6. ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕТҮҮНҮН ТАРТИБИ ЖАНА ШАРТтары

6.1. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууда Компания:
• Жеке маалыматтар чөйрөсүндө Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын жана коомдун ички ченемдик документтеринин талаптарын сактоону камсыз кылуу үчүн зарыл жана жетиштүү чараларды көрөт;
• Жеке маалыматтарды аларга уруксатсыз же кокустан кирүүдөн, жеке маалыматтарды жок кылуудан, өзгөртүүдөн, бөгөттөөдөн, көчүрүүдөн, берүүдөн, таратуудан, ошондой эле Жеке маалыматтарга карата башка мыйзамсыз аракеттерден коргоо боюнча укуктук, уюштуруучулук жана техникалык чараларды көрөт;
• Компанияда Жеке маалыматтарды иштеп чыгууну уюштуруу үчүн жооптуу адамды дайындайт;
• Компанияда Жеке маалыматтарды иштетүү жана коргоо саясатын жана маселелерин аныктаган ички ченемдик документтерди жарыялайт;
• Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга түздөн-түз катышкан Компаниянын кызматкерлерин Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын жоболору жана Жеке маалыматтар чөйрөсүндөгү Компаниянын ички ченемдик документтери, анын ичинде Жеке маалыматтарды коргоо талаптары менен тааныштырат жана бул кызматкерлер атайын окуудан өтөт;
• Компаниянын расмий веб-сайтында жарыялайт же башка жол менен ушул Саясатка чектөөсүз кирүүнү камсыз кылат;
• Жеке маалыматтардын субъекттерине же алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнө тиешелүү субъекттерге тиешелүү Жеке маалыматтардын бар экендиги жөнүндө маалыматтарды белгиленген тартипте билдирет, кайрылганда жана (же) суроо-талаптарды алууда бул Жеке маалыматтар менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет. эгерде Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында башкача белгиленбесе, жеке маалыматтар субъектилери же алардын өкүлдөрү маалымат ала алат;
• Жеке маалыматтар чөйрөсүндөгү Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган учурларда Жеке маалыматтарды иштетүүнү токтотууга жана жок кылууга макулдашат;
• Жеке маалыматтар чөйрөсүндө Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган башка аракеттерди жасайт.

6.2. Эгерде жеке маалыматтар чөйрөсүндөгү Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында башкача каралбаса, Компанияда Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу Жеке маалыматтар субъектинин анын Жеке маалыматтарын иштетүүгө макулдугу менен жүзөгө ашырылат.

6.3. Компания Жеке маалыматтарды чогултат, эсепке алат, системалаштырат, топтойт, сактайт, тактайт (жаңыртышат, өзгөртөт), үзүндүлөрдү алат, колдонот, өткөрүп берет (таратат, камсыздайт, кирүү), ээликтен ажыратат, бөгөт коёт, же жок кылат

6.4. Компанияда Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу төмөнкү жолдор менен ишке ашырылат:
• компьютердик технологияларды колдонбостон (жеке маалыматтарды автоматташтырылган эмес иштетүү);
• маалыматтык-коммуникациялык тармактар аркылуу алынган маалыматты берүү менен же автоматташтырылган желиде өткөрбөстөн Жеке маалыматтарды иштетүү.

6.5. Компания тарабынан иштелип чыккан Жеке маалыматтардын айрым категориялары үчүн Жеке маалыматтарды адекваттуу коргоону камсыз кылган мамлекеттерге Жеке маалыматтарды трансчек аралык өткөрүп берүүгө жол берилет.

7. ЖАҢЫЛОО, БЛОКГО КООРУ ЖАНА ЖОК КЫЛУУ. СУБЪЕКТТЕРДИН ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРГА ЖЕТҮҮ СУРООЛОРУНА ЖООПТОР

7.1. Компанияда Жеке маалыматтарды сактоо шарттары Казакстан Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык аныкталат жана иштетилген маалыматтардын курамына жараша болот.

7.2. Эгерде Жеке маалыматтар субъекти толук эмес, эскирген, так эмес же мыйзамсыз алынган Жеке маалыматтар жөнүндө фактыларды берсе, Компания зарыл өзгөртүүлөрдү киргизүүгө, аларды жок кылууга же бөгөт коюуга жана жеке маалыматтар субъектине өзүнүн аракеттери жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.

7.3. Жеке маалыматтардын так эместигинин фактысы тастыкталган учурда, алар Компания тарабынан жаңыртылууга тийиш, же аларды иштетүүнүн мыйзамсыздыгы, мындай иштетүү токтотулушу керек.

7.4. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттарына жеткенде, ошондой эле Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук берүү мөөнөтү аяктаганда же Жеке маалыматтардын субъекти аларды иштетүүгө макулдугун алып салганда, Жеке маалыматтар жок кылынууга жатат. эгерде:
• Компания Казакстан Республикасынын 2013-жылдын 21-майындагы № 94-V «Жеке маалыматтар жана аларды коргоо жөнүндө» Мыйзамында каралган негиздер боюнча Жеке маалыматтар субъектинин макулдугусуз иштетүүгө укугу жок;
• келишимде башкача каралбаса, анын тарабы, бенефициар же гарант, ага ылайык Жеке маалымат субъекти болуп саналат;
• Компания менен Жеке маалымат субъектинин ортосундагы башка келишимде башкача каралбаса.

7.5. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдуктун калган мөөнөтүнө карабастан, жеке маалыматтар субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын тиешелүү буйругун алгандан кийин жеке маалыматтар жок кылынууга жатат.

7.6. Компания Жеке маалымат субъектине же анын мыйзамдуу өкүлүнө жеке маалымат субъекттеринин суроо-талаптарына жооп берүү жөнүндө жобонун учурдагы редакциясына ылайык, акыркысынын талабы боюнча мындай субъекттин Жеке маалыматтарын иштеп чыгуунун жүрүшү жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү. компаниясы тарабынан кабыл алынган.Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies