KYRGYZSTAN
AVAILABILITY
24/7 SERVICE
LANGUAGE

Privacy policy

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. "Автомотив Ассистанс Альянс" ЖШС — де дербес деректерді өңдеу саясаты (бұдан әрі — "саясат") дербес деректерді өңдеудің негізгі қағидаттарын, мақсаттарын, шарттарын және тәсілдерін, "Автомотив Ассистанс Альянс" ЖШС-де (бұдан әрі - "Компания") өңделетін субъектілердің тізбелерін және құрамын, дербес деректермен жасалатын операциялар мен іс-қимылдарын айқындайды, дербес деректер субъектілерінің құқықтары, сондай-ақ компанияда іске асырылатын дербес деректерді қорғауға қойылатын талаптар туралы мәліметтерді қамтиды.
1.2. Саясат дербес деректерді өңдеу кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, оның ішінде жеке өмірге қол сұқпаушылық, жеке және отбасылық құпия құқықтарын қорғау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес компанияда дербес деректерді өңдеуге қойылатын қағидаттар мен негізгі талаптарды регламенттеу мақсатында қабылданды.
1.3. Компанияда дербес деректерді өңдеуді регламенттейтін, оның ішінде дербес деректерді қамтитын ақпараттық жүйелерде оларды өңдеу кезінде ішкі нормативтік құжаттар және өзге де құжаттар компанияда осы Саясаттың ережелері ескеріле отырып әзірленеді.

1.4. Саясатта келесі терминдер қолданылады:

 • Дербес деректер - айқындалған немесе айқындалатын жеке тұлғаға (дербес деректер субъектісіне) тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат;
 • Дербес деректерді өңдеу - автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе оларды пайдаланбай жасалатын дербес деректермен жасалатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы. Дербес деректерді өңдеу, соның ішінде: жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді), иесіздендіруді, бұғаттауды, алып тастауды, жоюды қамтиды;
 • Дербес деректерді автоматтандырылған түрде өңдеу - дербес деректерді есептеу техникасы құралдарының көмегімен өңдеу;
 • Дербес деректерді тарату - дербес деректерді белгісіз тұлғалар тобына ашуға бағытталған іс-әрекеттер;
 • Дербес деректерді беру - белгілі бір тұлғаға немесе белгілі бір тұлғалар тобына дербес деректерді жариялауға бағытталған іс-әрекеттер;
 • Дербес деректерді бұғаттау - дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (дербес деректерді нақтылау мақсатында өңдеу қажет болатын жағдайларды қоспағанда);
 • Дербес деректерді жою - нәтижесінде дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын қалпына келтіру мүмкін болмайтын және (немесе) нәтижесінде дербес деректердің материалдық жеткізгіштері жойылатын іс-әрекеттер;
 • Дербес деректерді иесіздендіру- нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай дербес деректердің нақты Дербес деректер субъектісіне тиесілігін анықтау мүмкін болмайтын іс-әрекеттер;
 • Дербес деректердің ақпараттық жүйесі - деректер базасында қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы;
 • Дербес деректерді трансшекаралық беру - дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің билік органына, шетелдік жеке тұлғаға немесе шетелдік заңды тұлғаға беру.

2. КОМПАНИЯНЫҢ ЖӘНЕ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ


2.1. Компания осы Саясаттың шектеусіз түрде қол жетімділігін қамтамасыз етуге міндеттенеді.

2.2. Міндетіне Дербес деректер субъектілерінің сұрау салулары мен өтініштерін өңдеу кіретін компанияның лауазымды тұлғалары, егер заңда өзгеше көзделмесе, компанияда қабылданған Дербес деректер субъектілерінің сұрау салуларына ден қою регламентінің қолданыстағы редакциясына сәйкес әрбір субъектіге олардың дербес деректері бар құжаттармен және материалдармен танысу мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті.

2.3. Компания тек автоматтандырылған өңдеу негізінде дербес деректер субъектілеріне қатысты заңды салдарлар туғызатын немесе өзгеше түрде олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын шешімдерді қабылдамауға міндеттенеді.

2.4. Компания дербес деректерді өңдеу және беру процесінің, оның ішінде дербес деректерді трансшекаралық беру қауіпсіздігіне қойылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын орындауға міндеттенеді.

2.5. Компания дербес деректерге қол жеткізген жағдайда, егер Қазақстан Республикасының Заңында өзгеше көзделмесе, Дербес деректер субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді үшінші тұлғаларға ашпауға және таратпауға міндетті.

2.6. Компанияда сақталатын өзінің дербес деректерін қорғау мақсатында Дербес деректер субъектісі келесілерге құқылы:

 • жеке мәліметтерге қол жеткізу;
 • оның жеке деректерін өңдеуге қатысты ақпарат алу;
 • дұрыс емес немесе толық емес дербес деректерді алып тастауды немесе түзетуді талап ету;
 • дербес деректерді қамтитын кез келген жазбаның көшірмелерін алу құқығын қоса алғанда, өзіңіздің дербес деректеріңізге тегін еркін қол жеткізу;
 • бағалау сипатындағы дербес деректерді өзінің көзқарасын білдіретін өтінішпен толықтыру;
 • өзінің дербес деректерін қорғау мақсатында өз өкілдерін анықтауға;
 • жеке және отбасылық құпияны сақтауды және қорғауды талап ету;
 • компанияның дербес деректерін өңдеу және қорғау кезіндегі кез келген заңсыз іс-әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне сотқа шағымдануға құқығы бар.

2.7. Компания қызметкерлері:
 • заңда немесе шартта көзделген жағдайларда компанияға дербес деректері бар сенімді құжаттарды беруге міндетті;
 • дұрыс емес дербес деректерді бермеуге, ал дербес деректерде өзгерістер болғанда, оларда қателер немесе дәлсіздіктер анықталған жағдайда (тегі, тұрғылықты жері және т.б.) бұл туралы компанияға дереу хабарлауға міндетті.
3. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ

3.1. Компанияда дербес деректерді өңдеу келесі мақсаттарда жүзеге асырылады:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерін сақтауды қамтамасыз ету ;
 • компания қызметкерлерімен еңбек қатынастарын реттеу;
 • контрагенттермен шарттарды дайындау, жасасу, орындау және бұзу;
 • Қазақстан Республикасының Атқарушылық іс жүргізу туралы қолданыстағы заңнамасына сәйкес орындалуы тиісті сот актілерін, басқа органдардың немесе лауазымды адамдардың актілерін орындау;
 • Жарғыда және Компанияның өзге ішкі нормативтік құжаттарында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру шеңберінде компанияның құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыру;
 • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес дербес деректерді міндетті түрде иесіздендіруді талап ететін мақсаттарды қоспағанда, статистикалық немесе өзге де зерттеу мақсаттарында;
 • басқа заңды мақсаттарда.
3.2. Компания келесі қағидаттарға сәйкес компания қызметкерлерінің және компаниямен еңбек қатынастарында тұрмайтын басқа да дербес деректер субъектілерінің дербес деректерін өңдеуді жүзеге асырады:
 • дербес деректерді өңдеу заңды және әділ негізде жүзеге асырылады;
 • дербес деректерді өңдеу Дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін өңдеуге келісімімен жүзеге асырылады;
 • дербес деректерді өңдеу нақты, алдын ала белгіленген және заңды мақсаттарға қол жеткізумен шектеледі. Дербес деректерді жинау мақсаттарына сәйкес келмейтін дербес деректерді өңдеуге жол берілмейді;
 • өңделуі өзара үйлеспейтін мақсаттарда жүзеге асырылатын дербес деректерді қамтитын дерекқорды біріктіруге жол берілмейді;
 • өңдеу мақсаттарына жауап беретін Дербес деректер ғана өңделеді;
 • өңделетін дербес деректердің мазмұны мен көлемі өңдеудің мәлімделген мақсаттарына сәйкес келеді. Өңделетін Дербес деректер оларды өңдеудің мәлімделген мақсаттарынан асып кетпеуі тиіс;
 • дербес деректерді өңдеу кезінде дербес деректердің дәлдігі, олардың жеткіліктілігі, ал қажет болған жағдайларда дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қатысты өзектілігі қамтамасыз етіледі. Компанияда толық емес немесе дәл емес дербес деректерді жою немесе нақтылау бойынша қажетті шаралар қабылданады не оларды қабылдау қамтамасыз етіледі;
 • дербес деректерді сақтау мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасында, Дербес деректер субъектісі тарапы, ол бойынша пайда алушы немесе кепіл беруші болып табылатын шартта белгіленбесе, дербес деректерді сақтау Дербес деректер субъектісін анықтауға мүмкіндік беретін нысанда, дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап еткеннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады;
 • егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқаша көзделмесе, өңделетін Дербес деректер өңдеу мақсаттарына жеткен кезде немесе осы мақсаттарға жету қажеттілігі жоғалған жағдайда жойылады немесе иесізденеді.

4. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ

4.1. Бұл саясат "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңына, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және республиканың өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес айқындалады

4.2. Саясаттың ережелерін іске асыру мақсатында компанияда тиісті ішкі нормативтік құжаттар және өзге де құжаттар, оның ішінде:

 • компания қызметкерлерінің дербес деректерін сақтау және өңдеу тәртібі туралы ереже;
 • дербес деректерді компанияның ақпараттық Дербес деректер жүйелерінде өңдеу кезінде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы ереже;
 • компанияда дербес деректерді өңдеу мәселелерін реттейтін басқа да ішкі нормативтік құжаттар.

5. ӨҢДЕЛЕТІН ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІҢ КӨЛЕМІ МЕН САНАТТАРЫ. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНАТТАРЫ

5.1. Компанияда өңделетін дербес деректердің көлемі осы Саясаттың 3-бөлімінде көрсетілген дербес деректерді өңдеу мақсаттарын ескере отырып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Компанияның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес айқындалады.
5.2. Компанияда нәсілге, ұлтқа, саяси көзқарастарға, діни немесе философиялық нанымдарға, интимдік өмірге қатысты жеке деректердің арнайы санаттарын өңдеу жүзеге асырылмайды.
5.3. Компанияда келесі санаттағы субъектілердің жеке деректері өңделеді:

 • кандидаттар, қызметкерлер, қызметкерлердің жақын туыстары және бұрын компаниямен еңбек қатынастарында болған адамдар;
 • азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жеке тұлғалар, зияткерлік қызмет нәтижелерінің авторлары;
 • контрагенттер - жеке тұлғалар, контрагенттердің (заңды тұлғалардың)өкілдері мен қызметкерлері;
 • клиенттер-жеке тұлғалар.
5.4. Компанияға жұмысқа қабылдауға үміткерлердің өңделетін дербес деректерінің көлемі:
 • жалпы мәліметтер (кандидаттың Т. А. Ә., туған күні, туған жері, жынысы, азаматтығы, білімі туралы мәліметтер, шет тілдерін меңгергені туралы мәліметтер, отбасы жағдайы, отбасы құрамы, тұрғылықты жерінің мекенжайы, байланыс телефон нөмірі);
 • еңбек қызметі туралы мәліметтер;
 • әскери есепке алу туралы мәліметтер;
 • кандидаттар дербес ұсынатын, өңделуі осы саясатқа қайшы келмейтін өзге де мәліметтер.
5.5. Компанияға жұмысқа қабылдау үшін кандидаттардың жеке деректерін өңдеу кандидаттарды компанияға жұмысқа қабылдау мүмкіндігін анықтау мақсатында жүзеге асырылады.


5.6. Компания қызметкерлерінің өңделетін дербес деректерінің көлемі:

 • жалпы мәліметтер (қызметкердің Т. А. Ә., туған күні, туған жері, жынысы, азаматтығы, білімі туралы мәліметтер, шет тілдерін білуі туралы мәліметтер, отбасы жағдайы, отбасы құрамы, төлқұжат деректері, тұрғылықты мекенжайы, байланыс телефон нөмірі);
 • еңбек қызметі туралы мәліметтер;
 • әскери есепке алу туралы мәліметтер;
 • қызметкердің жалақыны аудару үшін қажетті банктік деректемелері;
 • қызметкердің биометриялық деректері;
 • Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес жұмысқа қабылдау кезінде қажетті өзге де деректер;
 • басқа жұмысқа ауысу туралы мәліметтер;
 • аттестаттау, біліктілікті арттыру, кәсіби қайта даярлау туралы мәліметтер;
 • марапаттауларды (көтермелеулері), құрметті атақтары туралы мәліметтер;
 • мүгедектік туралы мәліметтер;
 • медициналық қорытынды мәліметтері;
 • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметкердің құқығы бар әлеуметтік жеңілдіктер туралы мәліметтер.
5.7. Компания қызметкерлерінің дербес деректерін өңдеу келесі мақсаттарда жүзеге асырылады:
 • кадрлық есепті жүргізу;
 • компанияның офистік үй-жайларына кіруді бақылауды және есепке алуды іске асыру;
 • қызметкерлердің жұмыс уақытын есепке алу;
 • қызметкерлердің жалақысын есептеу;
 • салықтық есепке алуды жүргізу;
 • әскери есепке алуды жүргізу;
 • мемлекеттік органдарға регламенттелген есептілікті ұсыну;
 • қызметкерлерді міндетті және ерікті медициналық сақтандыру;
 • қызметкерлерге қызметтік іссапарларға жіберу кезінде әртүрлі көлік түрлері мен қонақ үй нөмірлеріне билеттерді броньдау және төлеу;
 • деректерді мұрағаттық сақтау;
 • қызметкердің жұмысқа орналасуына, оқуына, қызметте жоғарылауына, Компанияның ішкі нормативтік құжаттарында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген түрлі жеңілдіктерді пайдалануына жәрдемдесу.
5.8. Компания қызметкерлерінің жақын туыстарының өңделетін дербес деректерінің көлемі:
 • жалпы мәліметтер (жақын туысының Т.А.Ә. және туған күні, жынысы, жеке басын куәландыратын құжаттардың деректері, байланыс телефонының нөмірі).

5.9. Компания қызметкерлерінің жақын туыстарының дербес деректерін өңдеу келесі мақсаттарда жүзеге асырылады:
 • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әлеуметтік кепілдіктер жүйесі шеңберінде төлемдерді есептеу;
 • мемлекеттік органдарға регламенттелген есептілікті ұсыну;
 • деректерді мұрағаттық сақтау;
 • қызметкерге Компанияның ішкі нормативтік құжаттарында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген түрлі жеңілдіктерді пайдалануға жәрдемдесу.

5.10. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жеке тұлғалардың, зияткерлік қызмет нәтижелері авторларының, сондай – ақ контрагенттердің-жеке тұлғалардың, контрагенттердің (заңды тұлғалардың) өкілдері мен қызметкерлерінің өңделетін дербес деректерінің көлемі бекітілген құжаттар нысандары (шарттар, регламенттер, өтінімдер және т.б.) негізінде Компанияның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес айқындалады.

5.11. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жеке тұлғалардың, зияткерлік қызмет нәтижелері авторларының, сондай – ақ контрагенттердің-жеке тұлғалардың, контрагенттердің (заңды тұлғалардың) өкілдері мен қызметкерлерінің дербес деректерін өңдеу мынадай мақсаттарда жүзеге асырылады:
 • Компанияның жарғылық мақсаттарын іске асыру;
 • Дербес деректер субъектісі тарапы, пайда алушы немесе кепіл беруші болып табылатын шарттарды орындау;
 • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мәмілелерді жүзеге асыру.

5.12. Жеке тұлғалар клиенттерінің өңделетін дербес деректерінің көлемі бекітілген құжаттардың (өтініштер, шарттар, тізілімдер және т.б.) нысандары негізінде Компанияның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес айқындалады.

5.13. Жеке тұлғалар клиенттерінің дербес деректерін өңдеу келесі мақсаттарда жүзеге асырылады:
 • компания қызметтерін ұсыну;
 • компаниядағы өзекті акциялар мен арнайы науқандар бойынша ақпарат ұсыну;
 • хабарлама (push-хабарламалар);
 • Дербес деректер субъектісі тарапы, пайда алушы немесе кепіл беруші болып табылатын шарттарды орындау;
 • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мәмілелерді жүзеге асыру.

6. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ


6.1. Компания дербес деректерді өңдеуді жүзеге асырған кезде:

 • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және компанияның дербес деректер саласындағы ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын орындауды қамтамасыз ету мақсатында қажетті және жеткілікті шаралар қолданылады;
 • дербес деректерді оларға заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, дербес деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, беруден, таратудан, сондай-ақ дербес деректерге қатысты өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қолданады;
 • компанияда дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыруға жауапты тұлғаны тағайындайды;
 • компанияда дербес деректерді өңдеу және қорғау саясаты мен мәселелерін анықтайтын ішкі нормативтік құжаттарды шығарады;
 • дербес деректерді өңдеуді тікелей жүзеге асыратын компания қызметкерлерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және Компанияның Дербес деректер саласындағы ішкі нормативтік құжаттарының ережелерімен, оның ішінде дербес деректерді қорғауға қойылатын талаптармен таныстыруды және аталған қызметкерлерді оқытуды жүзеге асырады;
 • компанияның ресми сайтында жариялайды немесе басқа жолмен осы Саясатқа шексіз қол жеткізуді қамтамасыз етеді;
 • егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, белгіленген тәртіппен дербес деректер субъектілеріне немесе олардың заңды өкілдеріне тиісті субъектілерге жататын дербес деректердің болуы туралы ақпаратты хабарлайды, көрсетілген Дербес деректер субъектілері немесе олардың өкілдері өтініш жасаған және (немесе) сұрау салулар келіп түскен кезде осы дербес деректермен танысу мүмкіндігін береді;
 • Қазақстан Республикасының Дербес деректер саласындағы қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда дербес деректерді өңдеуді тоқтатады және жояды;
 • Қазақстан Республикасының Дербес деректер саласындағы қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді жасайды.
6.2. Компанияда дербес деректерді өңдеу, егер Қазақстан Республикасының Дербес деректер саласындағы қолданыстағы заңнамасында өзгеше көзделмесе, Дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін өңдеуге келісімімен жүзеге асырылады.

6.3. Компания дербес деректерді жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қолжетімділікті), иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды және жоюды жүзеге асырады.

6.4. Компанияда дербес деректерді өңдеу келесі тәсілдермен жүзеге асырылады:
 • есептеу техникасы құралдарын пайдаланбай (дербес деректерді автоматтандырылмаған өңдеу);
 • ақпараттық-коммуникациялық желілер бойынша алынған ақпаратты бере отырып немесе онсыз дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу.
6.5. Компания өңдейтін дербес деректердің жекелеген санаттары үшін дербес деректерді барабар қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттерге дербес деректерді трансшекаралық беруге жол беріледі. 

7. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨЗЕКТЕНДІРУ, БҰҒАТТАУ ЖӘНЕ ЖОЮ. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУГЕ СУБЪЕКТІЛЕРДІҢ СҰРАУ САЛУЛАРЫНА ЖАУАПТАР

7.1. Компанияда дербес деректерді сақтау мерзімдері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес айқындалады және өңделетін деректердің құрамына байланысты болады.

7.2. Дербес деректер субъектісі толық емес, ескірген, дұрыс емес немесе заңсыз алынған Дербес деректер туралы фактілерді ұсынған жағдайда, Компания қажетті өзгерістер енгізуге, оларды жоюға немесе бұғаттауға, сондай-ақ Дербес деректер субъектісін өзінің іс-әрекеттері туралы хабардар етуге міндетті.

7.3. Дербес деректердің дәл болмау фактісі расталған жағдайда, оларды компания өзектендіруге тиіс, ал немесе оларды өңдеудің заңсыздығы жағдайында мұндай өңдеу тоқтатылуы тиіс.

7.4. Дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізген кезде, сондай-ақ дербес деректерді өңдеуге келісім беру мерзімі өткен немесе Дербес деректер субъектісі оларды өңдеуге келісімді кері қайтарып алған жағдайда, Дербес деректер, егер Дербес деректер:

 • Компания дербес деректер субъектісінің келісімінсіз "дербес деректер және оларды қорғау туралы" 2013 жылғы 21 мамырындағы № 94-V Қазақстан Республикасының Заңында көзделген негіздерде өңдеуді жүзеге асыруға құқылы емес;
 • Дербес деректер субъектісі тарапы, пайда алушы немесе кепіл беруші болып табылатын шартта өзгеше көзделмесе;
 • компания мен дербес деректер субъектісі арасындағы өзге келісімде өзгеше көзделмеген.

7.5. Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органнан дербес деректерді өңдеуге Келісімнің қалған мерзіміне қарамастан, тиісті нұсқама алынған кезде жойылуы тиіс.

7.6. Компания дербес деректер субъектісіне немесе оның заңды өкіліне компанияда қабылданған Дербес деректер субъектілерінің сұрау салуларына ден қою регламентінің өзекті редакциясына сәйкес соңғысының сұрау салуы бойынша осындай субъектінің жүзеге асырылатын дербес деректерін өңдеу туралы ақпаратты хабарлауға міндетті. 

Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies